Kauno lopšelis-darželis „ROKUTIS“

Kontaktai: Baltaragio g.2, Kaunas

Tel.: 8-37 43 60 49

Faks.: 8-37 54 55 10

El.paštas ldrokutis@gmail.com

Įstaigos tipas:ikimokyklinio ugdymo mokykla

Įstaigos teisinė forma:savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos juridinio asmens kodas:191097825

Mokomoji kalba:lietuvių

logotipas
kauno_herbas

 

 

MOKYKLOS VIZIJA

Atsinaujinusi, besimokanti, kūrybiškai dirbanti komanda, užtikrinanti kryptingą, nuoseklų lygiaverčiais santykiais grįstą auklėtojo ir vaiko bendradarbiavimą, patraukli vaikui, šeimai, bendruomenei, aukštos kultūros šiuolaikinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
 

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, vadovaujantis humanistinio ugdymo principais, į vaiką orientuota pedagogika, siekti individualios, dvasingos vaiko asmenybės raiškos, gebančios sėkmingai tęsti ugdymąsi aukštesnėje švietimo pakopoje. Kurti saugią, atvirą ir kūrybingą aplinką vaikui, šeimai, bendruomenei.

 

ĮSTAIGOS ISTORIJA

Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“ įsikūręs Pakaunės mikrorajone prie Jiesios kraštovaizdžio ir Kauno valstybinio teriologinio draustinių nuo 1972 metų. Vietos gamtinis ir kultūrinis istorinis paveldas panaudojamas vaikų ugdymuisi, siekiant išsaugoti praeitį ir įprasminti dabartį.

Įstaiga yra bendrosios paskirties. Lopšelį-darželį lanko 2-7 metų vaikai. Veikia 6 grupės: 1-ankstyvojo amžiaus, 3 – ikimokyklinio ugdymo, 2 – priešmokyklinio ugdymo. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, elgesio, emocijų ir socialinės raidos, judėjimo sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedo, psichologo, menų pedagogo ir kūno kultūros pedagogo pagalba. Gabiems vaikams sudarytos palankios sąlygos meniniam ugdymui, ypač lipdymui iš molio. Veikia Metodinis dvasinio ugdymo centras. Teikiama švietimo pagalba ugdymo įstaigos nelankantiems 5-6 m. vaikams ir jų šeimoms.

Komandinio darbo įgūdžiai padeda sėkmingai vykdyti ugdymo projektus, organizuoti seminarus, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose
 

Ugdymo procesas organizuojama pagal šias programas:

  • Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą;
  • Įstaigos ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 17d. įsakymu Nr.A-146; įstaigos nuostatais;
  • Priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“;
  • Spec. ugdymo(si) poreikius turintiems vaikams sudaromos individualios programos.