Menu Close

Savivalda ir komisijos

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato lopšelio – darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.
 • Pritaria lopšelio – darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.
 • Inicijuoja lopšelio – darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą.
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius.
 • Analizuoja lopšelio – darželio ūkinę ir finansinę veiklą.
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio – darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

Tarybos pirmininkas – Vilma Austrevičienė, tėvų atstovė

Nariai: 

 • Vidmanta Banionienė, mokytoja
 • Lina Milienė, mokytoja
 • Saturna Sporišienė, logopedė
 • Jurgita Salinienė, tėvų atstovė
 • Šarūnas Karūnaitis, tėvų atstovas
 • Egidijus Černiauskas, tėvų atstovas
 • Edita Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
 • Jolanta Navickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 

MOKYTOJŲ TARYBA nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Ją sudaro: lopšelio-darželio direktorius, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;
 • teikia siūlymų direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas – Ramutė Stanislovatienė

Sekretorė – Sandra Survilienė

Nariai:

 • Saturna Sporišienė, logopedė
 • Agnė Lingertaitienė, psichologė
 • Vilma Austrevičienė, mokytoja
 • Rasa Žąsytienė, spec. pedagogė

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Ramutė Stanislovaitienė, direktorė

Sekretorius – Daiva Stanionienė, mokytoja

Nariai:

 • Dalė Šimkaitienė, mokytoja
 • Sandra Survilienė, mokytoja
 • Stela Jencienė, meninio ugdymo mokytoja
 • Edita Mikelionienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Edita Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Nariai:

 • Jolanta Navickaitė, auklėtojo padėjėja
 • Saturna Sporišienė, logopedė
 • Jūratė Martinonytė, dokumentų specialistė

 

Skip to content