LOPŠELIO DARŽELIO TARYBA

Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato lopšelio – darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.
 • Pritaria lopšelio – darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.
 • Inicijuoja lopšelio – darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą.
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius.
 • Analizuoja lopšelio – darželio ūkinę ir finansinę veiklą.
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio – darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

Tarybos pirmininkas – Dalė Šimkaitienė, dalailute@gmail.com, +37067329016

Sekretorius – Lina Milienė

Nariai: Edita Sabaliauskienė, Aldona Endziulienė, Rasa Rickevičienė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;
 • teikia siūlymų direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas – Ramutė Stanislovatienė

Sekretorė – Sandra Survilienė

Komisijos nariai:

 • Saturna Sporišienė
 • Jūratė Martinonytė
 • Lina Milienė
 • Rūta Dabravolskienė