Menu Close

Mokestis už darželį

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Prašome skubiai (iki rugsėjo 8 d.) pateikti prašymus ir patvirtinančius dokumentus dėl nuolaidos mokesčiui už vaiko išlaikymą darželyje taikymo.

Dokumentus siųsti el. paštu ldrokutis@gmail.com arba užnešti į raštinę,-

prašymo formą galite pasiimti nuo skelbimų lentos prie direktorės kabineto.

Pastaba:

Duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimą mums pateikiami sistemoje.

 Galimų nuolaidų sąrašas:

  1. Savivaldybės biudžeto lėšomis nustatomos šios lengvatos:

8.1. kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto atlyginimo taikoma 8,62 Eur lengvata;

8.2. kai tik vieno iš abiejų turimų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto atlyginimo taikoma 4,31 Eur lengvata;

8.3. nuo Aprašo 4 punkte ir 5.1 papunktyje nurodyto atlyginimo dydžio taikoma 50 procentų lengvata, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto dydžio – 8,91 Eur lengvata, kai:

8.3.1. vienintelio vaiko tėvo deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste;

8.3.2. abiejų tėvų (įtėvių, globėjų), auginančių ir (ar) globojančių tris (besirūpinančių trimis) ir daugiau nepilnamečių ir (ar) besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose vaikų, gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;

8.3.3. abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste, ir bendrai gyvenančių asmenų, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;

8.3.4. vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa, jei globėjo (kai vaiko globėju paskirtas tik vienas asmuo) ar abiejų globėjų (kai vaiko globėjai šeima) deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste;

8.3.5. vaikui, už kurio ugdymą mokamas atlyginimas, nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai ir abiejų tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;

8.3.6. abiejų tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste ir vienas iš tėvų (įtėvių) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas (pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais);

8.3.7. vaikui, už kurio ugdymą mokamas atlyginimas, nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai, dėl kurių jie ugdomi Kauno Prano Daunio ugdymo centre, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, Kauno specialiojoje mokykloje, nepriklausomai nuo vienintelio vaiko tėvo arba vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruotos gyvenamosios vietos.

Plačiau –

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr

 

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. 

Plačiau  –  NEMOKAMAS MAITINIMAS

Prašymo-paraiskos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma

 

Švietimo skyrius pateikė dažniausiai užduodamų klausimų apie naująją mokėjimo už  darželį tvarką Kaune suvestinę,- žiūrėti:   DUK suvestinė

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (galioja nuo 2020-01-01Peržiūrėti dokumentą 

PAKEITIMAS:  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 20 d.  sprendimas Nr. T-154 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. Spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” – Peržiūrėti dokumentą

Maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarka Peržiūrėti dokumentą

Skip to content