Menu Close

Išorės ir vidaus vertinimo rezultatai

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

2023 m. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento 2023 m. spalio 13 d. patikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos. Akte Nr. 33VMĮP-2792 pateiktos išvados: „Ūkio subjektas atitinka maisto saugos, kokybės, tinkamumo vartoti terminų, atsekamumo, personalo higienos, biocidinių produktų ir su maistu besiliečiančių medžiagų naudojimo reikalavimus, savikontrolės žurnalai pildomi nustatytais terminais, nukrypimų nuo kritinių ribų nebuvo fiksuota.”

2021 m. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento 2021 m. balandžio 27 d. patikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos. Akte Nr. 33VMĮP-181 fiksuoti nurodymai: parengti daržovių, skirtų vartoti be terminio apdorojimo tvarkymo grafiką virtuvėje, atskiriant laiko atžvilgiu ir jį iškabinti virtuvėje bei įrengti tinkamą ir efektyvią ventiliacijos sistemą virtuvėje virš visų šilumą išskiriančių įrenginių. Trūkumai pašalinti 2021 m. liepos 1 d. gavus papildomą finansavimą.

2020 m. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento 2020 m. rugsėjo 11 d. patikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos. Akte Nr. 33VMĮP-717 fiksuoti nurodymai: į virtuvę nenešti maisto produktų kartoninėje taroje; atlikti visų termometrų kalibravimą, geriamo vandens mikrobiologinį tyrimą iki 2020-09-29 d.,- įgyvendinti laiku.

2019 m. 

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atlikdama Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų maisto skyrių higieninės būklės, maisto produktų tiekimo ir maisto tvarkymo atitikimą teisės aktų reikalavimams (2019-04-01 d. aktas Nr. 33VMĮP-317), esminių teisės aktų pažeidimų nenustatė. Nurodyta: veiksmingai atskirti žalios mėsos stalą su plautuve nuo gamybinio inventoriaus plovyklos ir sutvarkyti darbuotojų persirengimo patalpą, išnešant pašalinį inventorių,- darbai atlikti iki 2019-04-06 d.

2018 m. 

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atlikdama Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų maisto skyrių higieninės būklės, maisto produktų tiekimo ir maisto tvarkymo atitikimą teisės aktų reikalavimams (2018-04-09 d. aktas Nr. 33VMĮP-361), nustatė neatitiktį: 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p 319) 5 str. 1 d., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rusėjo 1 d. įsakymu Nr. V-695 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“ 4 punktas.

Nustatyti trūkumai pašalinti:

  1. Atnaujintas virtuvės vandens virimo katilo vamzdžio paviršius.
  2. Nupirkti nerūdijančio plieno puodai vietoje buvusių aliumininių.
  3. Sugriežtintas suderinto valgiaraščio laikymasis, užtikrinant kasdienį šviežių vaisių ir daržovių pateikimą vaikams.
  4. Atliktas geriamojo vandens mikrobiologinis tyrimas 2018-04-12 d. (protokolas Nr. MA-K 1035) /2018).
  5. Daržovių sandėlio rūsyje pabaigti sienos remonto darbai ir atnaujintas vamzdis.

2017 m. 

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atlikdama Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų maisto skyrių higieninės būklės, maisto produktų tiekimo ir maisto tvarkymo atitikimą teisės aktų reikalavimams (2017-05-26 d. aktas Nr. 33VMĮP-801), trūkumų nenustatė.

 

Skip to content