KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

 

2021 m. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento 2021 m. balandžio 27 d. patikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos. Akte Nr. 33VMĮP-181 fiksuoti nurodymai: parengti daržovių, skirtų vartoti be terminio apdorojimo tvarkymo grafiką virtuvėje, atskiriant laiko atžvilgiu ir jį iškabinti virtuvėje bei įrengti tinkamą ir efektyvią ventiliacijos sistemą virtuvėje virš visų šilumą išskiriančių įrenginių. Trūkumai pašalinti 2021 m. liepos 1 d. gavus papildomą finansavimą.

2020 m. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento 2020 m. rugsėjo 11 d. patikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos. Akte Nr. 33VMĮP-717 fiksuoti nurodymai: į virtuvę nenešti maisto produktų kartoninėje taroje; atlikti visų termometrų kalibravimą, geriamo vandens mikrobiologinį tyrimą iki 2020-09-29 d.,- įgyvendinti laiku.

2019 m. 

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atlikdama Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų maisto skyrių higieninės būklės, maisto produktų tiekimo ir maisto tvarkymo atitikimą teisės aktų reikalavimams (2019-04-01 d. aktas Nr. 33VMĮP-317), esminių teisės aktų pažeidimų nenustatė. Nurodyta: veiksmingai atskirti žalios mėsos stalą su plautuve nuo gamybinio inventoriaus plovyklos ir sutvarkyti darbuotojų persirengimo patalpą, išnešant pašalinį inventorių,- darbai atlikti iki 2019-04-06 d.

2018 m. 

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atlikdama Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų maisto skyrių higieninės būklės, maisto produktų tiekimo ir maisto tvarkymo atitikimą teisės aktų reikalavimams (2018-04-09 d. aktas Nr. 33VMĮP-361), nustatė neatitiktį: 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p 319) 5 str. 1 d., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rusėjo 1 d. įsakymu Nr. V-695 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“ 4 punktas.

Nustatyti trūkumai pašalinti:

  1. Atnaujintas virtuvės vandens virimo katilo vamzdžio paviršius.
  2. Nupirkti nerūdijančio plieno puodai vietoje buvusių aliumininių.
  3. Sugriežtintas suderinto valgiaraščio laikymasis, užtikrinant kasdienį šviežių vaisių ir daržovių pateikimą vaikams.
  4. Atliktas geriamojo vandens mikrobiologinis tyrimas 2018-04-12 d. (protokolas Nr. MA-K 1035) /2018).
  5. Daržovių sandėlio rūsyje pabaigti sienos remonto darbai ir atnaujintas vamzdis.

2017 m. 

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atlikdama Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų maisto skyrių higieninės būklės, maisto produktų tiekimo ir maisto tvarkymo atitikimą teisės aktų reikalavimams (2017-05-26 d. aktas Nr. 33VMĮP-801), trūkumų nenustatė.

2016 m. 

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atlikdama Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų maisto skyrių higieninės būklės, maisto produktų tiekimo ir maisto tvarkymo atitikimą teisės aktų reikalavimams (2016-10-26 d. aktas Nr. 33VMĮP-1296), nurodė trūkumą: virtuvėje susidėvėjęs vienos džiovyklos paviršius,- paviršius buvo perdažytas.

Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo metu (2016-05-19 d. aktas Nr. PA. 2-334(17.15.12.12) pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2010  buvo nustatyti pažeidimai, kurie šalinti taip:

Pagal HN 75:2010 p. 54,– „Drugelių“ grupės tualete-prausykloje suremontuotos grindys ir sienos. Pagal HN 75:2010 p. 50,- „Pelėdžiukų“ grupės tualete įrengtos kabinos, pakeistos sienų plytelės ir pakeistos naujomis kriauklės. Pagal HN 75:2010 p. 73,- visoms grupėms sudėti langų ribotuvai.

2015 m. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko planinį įstaigos vidaus auditą laikotarpiu 2015-03-19 – 2015-05-19 d.

„Auditorius, įvertinęs ar Darželis laikėsi planų, procedūrų, įstaigos veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, ar gautas lėšas iš Savivaldybės biudžeto naudojo pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, ar pateikė patikimą ir išsamią informaciją apie Darželio veiklą ir nustatęs nežymius vidaus kontrolės trūkumus, kurie neturėjo neigiamos įtakos Darželio veiklos rezultatams, Darželio vidaus kontrolę vertina gerai.“ (Išrašas iš „Biudžetinės įstaigos Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ vidaus audito ataskaita“ 2015 m. gegužės 19 d. Nr. 21-6-14).

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atlikdama Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų maisto skyrių higieninės būklės, maisto produktų tiekimo ir maisto tvarkymo atitikimą teisės aktų reikalavimams (2015-10-29 d. aktas Nr. 33VMĮP-1264), nurodė šiuos trūkumus: sandėlyje atlikti sienų remontą iki 2015-12-15 d., atnaujinti sausų produktų sandėlio lentynų paviršių iki 2015-11-10 d., pasirašyti šiluminio apdorojimo kontrolės žurnale iki 2015-10-29 d.,- trūkumai pašalinti laiku.

Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo metu (2015-09-16 d. aktas Nr. 36-1428(7)) nustatyta šie pažeidimai pagal HN 75: 2010: p.9. Grupių sąrašai sudaryti viršijant higienos normos nustatytą vaikų skaičių; p. 42. Vaikų ugdymo patalpose langai turi turėti langų atidarymo ribotuvus; p. 50. Vaikams unitazai įrengiami ne mažesnėse kaip 0,6 kv. m kabinose; p. 54. visų įstaigos patalpų grindys, sienos, tualetų kabinos ir lentynos turi būti lygios, o jų apdaila lengvai valoma,- viską atlikti iki 2015-12-16 d. Trūkumų šalinimas: kadangi grupių sąrašai sudaryti neviršijus Švietimo ir ugdymo skyriaus leisto vaikų skaičiaus, įstaiga nelaiko to pažeidimu; atliktas visų patalpų remontas, jau nupirkti ribotuvai 3 grupėms.

Civilinės saugos būklės patikrinimo (2015 m. kovo 24 d. Nr. 06-6-14) išvada: „Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ civilinės saugos būklė įvertinama patenkinimai“.

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus patikrinimas (2015 m. vasario 19 d. Nr. 21-128),- įvertinta gerai.