Žiūrėti:   Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos aprašas