Menu Close

Bendros žinios apie įstaigą

Kauno lopšelis-darželis „ROKUTIS“

Kontaktai: Baltaragio g.1, Kaunas

Tel.: +370 37 43 60 49

El. paštas: ldrokutis@gmail.com

Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos juridinio asmens kodas: 191097825

Mokomoji kalba: lietuvių

logotipas
kauno_herbas

 

 

MOKYKLOS VIZIJA

Atvira kaitai, besimokanti bendruomenė, pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi įstaigos bendruomenės susitarimais, brandinanti tautos ir bendruomenės kultūrines vertybes.

 

MOKYKLOS MISIJA

Teikti 2–7 metų amžiaus vaikams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko fizinę ir emocinę sveikatą, bei atliepiančias individualius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, užtikrinančias sėkmingą vaiko pasirengimą ugdymuisi mokykloje.

 

ĮSTAIGOS ISTORIJA

Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“ įsikūręs Pakaunės mikrorajone prie Jiesios kraštovaizdžio ir Kauno valstybinio teriologinio draustinių nuo 1972 metų. Vietos gamtinis ir kultūrinis istorinis paveldas panaudojamas vaikų ugdymuisi, siekiant išsaugoti praeitį ir įprasminti dabartį.

1972 m. birželio 1 d. pradėjo veikti Rokų keramikos gamyklos žinybinis lopšelis-darželis. Kauno rajono Valdytojo potvarkiu 1991 m. kovo 25 d. Nr. 259 „Dėl žinybinių vaikų lopšelių-darželių“ Rokų keramikos gamyklos vaikų lopšelis-darželis nuo 1991 m. gegužės 1 d. perduotas Kauno rajono savivaldybės pavaldumui. Kauno rajono savivaldybės administracijos Rokų seniūnija 1993 m. rugsėjo 1 d. šiam lopšeliui-darželiui suteikė lopšelio-darželio „Rokutis” pavadinimą. LR Vyriausybės 1996 m. balandžio 4 d. įstatymu Nr. I-1276 Kauno miesto savivaldybei buvo priskirta Rokų gyvenamosios vietovės dalis ir lopšelis-darželis „Rokutis“ perėjo Kauno miesto savivaldybės pavaldumui.

Įstaigoje buvo įkurtas ir nuo 2006 m. iki 2014 m. veikė Metodinis dvasinio ugdymo centras. 

Įstaiga yra bendrosios paskirties. Lopšelį-darželį lanko 2–7  metų vaikai. Veikia 6 grupės: 1-ankstyvojo amžiaus, 3 – ikimokyklinio ugdymo, 2 – priešmokyklinio ugdymo. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, elgesio, emocijų ir socialinės raidos, judėjimo sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedo, psichologo, menų pedagogo ir kūno kultūros pedagogo pagalba. Gabiems vaikams sudarytos palankios sąlygos meniniam ugdymui, ypač lipdymui iš molio. Teikiama švietimo pagalba ugdymo įstaigos nelankantiems 5–6 m. vaikams ir jų šeimoms.

Komandinio darbo įgūdžiai padeda sėkmingai vykdyti ugdymo projektus, organizuoti seminarus, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose.

Ugdymo procesas organizuojamas pagal šias programas:

  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;
  • Įstaigos ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-418;
  • Emocinio intelekto ugdymo programa „Kimočiai“;
  • Priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“;
  • Dėmesio sutelktumo programa „Mindfulness“;
  • Spec. ugdymo(si) poreikius turintiems vaikams sudaromos individualios programos.

 

Skip to content