Menu Close

Nuotolinis ugdymas

 Gerbiami  tėveliai, 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ bei  Kauno m. savivaldybės administracijos rekomendacija dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu,

Prašome, turintiems galimybes vaikų nevesti į darželį, siekiant apsaugoti mūsų vaikus nuo galimybės užsikrėsti COVID-19;

Nevesti vaikų turinčių temperatūros daugiau nei 37,3, slogos, kosulio ir kitus ligos požymius;

Ugdymo procesas nėra stabdomas, jis tiesiog struktūruojamas pagal rekomendacijas, ir jei Jūs privalote eiti į darbą, vaikai bus priimami įprasta tvarka;

Dėl susidariusios situacijos, kai kuriems  švietimo pagalbos  specialistams  leista dirbti nuotoliniu būdu. 

Psichologė nuotolinio darbo metu ruošis Tolerancijos dienos minėjimo renginiams, parengs įvairias metodines priemones individualiam ir/ar grupiniam darbui su vaikais, nuotolinių priemonių pagalba konsultuos tėvus dėl kilusių sunkumų. Tėvai, su kurių vaikais yra dirbama individualiai, pagal poreikį gaus rekomenduojamas užduotis, žaidimus įvairių įgūdžių lavinimui su vaiku namuose. 

Meninio ugdymo mokytoja, dirbdama nuotoliniu būdu, kiekvieną savaitę pateiks mokomąją vaizdinę medžiagą PADLET programoje,- nuoroda bus pateikta kiekvienos darželio grupės uždaroje feisbuko grupėje. Su lankančiais darželį vaikais pagal galimybes bus dirbama  ZOOM ar HANGOUT platformoje.  

DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ.

 Pagarbiai

Administracija

 

Dėl darželio lankymo karantino metu

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977,-

Vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, tėvai, įtėviai globėjai gali kreiptis dėl darželio lankymo karantino metu tuo atveju, kai abu tėvai (arba vienintelis vaiko tėvas) turi fiziškai eiti į darbą ir tai įrodo darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kitais atvejais, kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose (pateikiami atitinkantys dokumentai).

Įstaigai turite pateikti:

  1. Tėvų parašytą kreipimąsi dėl vaikų priežiūros.
  2. 2. Darbdavio pažymas.

Juos reikia siųsti į įstaigos el. paštą: ldrokutis@gmail.com  arba, iš anksto susitarus laiką (telefonu 8 620 56 220), pristatyti į įstaigą.

Jūsų vaikas lankytų Kauno miesto savivaldybės administracijos paskirtą – karantino metu atidarytą darželį.

Plačiau dokumente –  Sprendimas 2020-04-23 Nr. V-977

 

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS IR SUSITARIMAI

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) PRIEMONIŲ PLANAS

 

Nuotolinio ugdymo aplinkos

Mokytojų ir specialistų nuotolinio darbo – konsultavimo grafikas ir kontaktai

 

Karantino metu laikinai sustabdytas tiesioginis (kontaktinis) ugdymo procesas. Šiuo laikotarpiu lopšelis-darželis paslaugas teikia tik nuotoliniu būdu.

Kilus klausimams prašome kreiptis:

Direktorė Ramutė Stanislovaitienė

El. p.: ldrokutis@gmail.com

Mob. tel.: +370 620 56 220

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Pochylienė

El. p.: ldrokutis@gmail.com

Mob. tel.: +370 685 60 760

 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 patvirtinto „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.8 punktu, tėvai nemoka atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programaskai mokykla uždaroma dėl paskelbtos epidemijos,- Atlyginimo už vaikų išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

 

 

 

Skip to content