Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ lankomumo apskaitos bei nelankymo tvarkos aprašas 2020 m.

Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Darbo tvarkos taisyklės

Etikos kodeksas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai