LOGOPEDĖ  

Saturna Sporišienė  

Darbo laikas:

I, II        8.00 – 11.30

III, IV  8.00 – 16.00

V            8.00 – 15.00

Galite  susisiekti:

Tel. 8 671 22 143

El. p.  saturna57@gmail.com

Specialistė dirba su priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimus. Atlieka garsų tarimo korekciją (artikuliacinio aparato lavinimas, taisyklingo garsų tarimo mokymas ir įtvirtinimas), plėtoja žodyną, ugdo rišliąją kalbą, lavina foneminį suvokimą.

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ  

Rūta Dabravolskienė 

Darbo laikas:

II, III, IV  8.30 – 14.00

Galite  susisiekti:

Tel. 8 685 75 997

El. p.  ruta.dabravolskiene@gmail.com

(Konsultacijai prašome registruotis)

Veiklos sritis – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. Teikia pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat elgesio, emocijų bei bendravimo sunkumų ugdant jų socialinius bei gyvenimo įgūdžius. Konsultuoja tėvus, darželio bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo bei pagalbos teikimo klausimais. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas, socialinius projektus.

 

MUZIKOS MOKYTOJA  

Stela Jencienė

Darbo laikas:

I             7.30 – 15.00  

II           7.30 – 18.00

IV          7.30 – 15.00

Tel. +370 601 81767

El. p.  jencienestela@gmail.com

Muzikos pedagogė dirba su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas: muzikinė veikla grupėms, muzikinės pratybos, individualus ir grupinis darbas su gabiais vaikais, logoritmika. Muzikinio ugdymo pedagogas ugdo dainavimo, ritmavimo, instrumentavimo įgūdžius, formuoja estetinį skonį muzikai, supažindina su muzikos sąvokomis, skatina kūrybiškumą, saviraišką. Organizuoja renginius, rengia ugdytinius konkursams, festivaliams, bendrauja, bendradarbiauja su įstaigos bendruomene.

 

PSICHOLOGĖ 

Agnė Lingertaitienė

Darbo  laikas:

I,  III    8.00 – 13.00

Galite susisiekti:

Tel. 8 602 01 948

El. p.   alagne@gmail.com

Psichologė darželyje rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, dirba su elgesio, emocijų, bendravimo problemų ir kitų sunkumų turinčiais vaikais. Konsultuoja vaikus ir jų tėvus/globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais. Teikia individualias rekomendacijas vaiko problemoms spręsti, organizuoja susitikimus, paskaitas, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupes (STEP), inicijuoja socialinio – emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programą: „KIMOCHIS“.

 

MENINIO UGDYMO  MOKYTOJA  

Gina Tamulevičienė  

Darbo laikas:

I, III        8.00 – 12.00

Galite  susisiekti:

Tel. 8 602 62 414

El. p. sokiai.gs@gmail.com

Specialistė dirba su priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikais. Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą: planuoja grupių choreografijos ugdomąją veiklą; ugdo ir dalyvauja vaikų meninio ugdymo(-si) procese; užtikrina kokybišką vaiko meninį ugdymą; integruoja meninį ugdymą į bendrąjį ugdymo procesą; lavina vaikų choreografinius gabumus; rūpinasi lopšelyje-darželyje rengiamų šventinių renginių organizavimu.

 

 

VYKDOMOS PROGRAMOS

 

    PROGRAMA „Zipio draugai“

Mūsų įstaigoje įgyvendinama tarptautinė programos „Zipio draugai“ . Jos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

 

   PROGRAMA „Kimochis“

Socialinio-emocinio ugdymo programą „Kimochis“ (japonų kalba kimochi reiškia jausmas) vykdome nuo 2019 metų pavasario. Ši programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tai smagios ir lengvai į ikimokyklinio ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios vaikams pažinti savo jausmus, įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas. Kimochiai – skirtingus charakterius turinčios lėlytės, pavyzdžiui: Debesėlis, Vikšrelis, Katė, Balandė Meilė ir kt. Kiekvienas personažas „slepia kokį nors jausmą“ ir moko vaikus apie juos kalbėti, juos įvardinti ir paaiškinti, ką jaučia. Kimochiai taip pat moko savikontrolės, kaip tinkamai parinkti balso toną, žodžius, suprasti kūno kalbą ir konstruktyviai bendrauti.

 

STEP tėvų grupės

Džiaugiamės, galėdami suteikti galimybę tėveliams, kurių vaikai lanko „Rokutis“ darželį, dalyvauti STEP pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo grupėse. „Rokutis“ darželis yra Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijos PAKA, koordinuojančios ir kuruojančios STEP organizavimą Lietuvoje partneris. 
STEP grupės organizuojamos remiantis pasaulyje populiaria programa STEP (Systematic Training for Effective Parenting). STEP įvairaus amžiaus vaikų tėvams siūlo platesnį požiūrį į vaiko auklėjimą ir padeda atrasti efektyvesnių bendravimo su vaiku būdų. Dalyvaudami 9 savaičių programoje (suburiama 6-14 narių grupė), tėvai dalinasi savo patirtimi ir mokosi vieni iš kitų, skaito „STEP Tėvų knygą“, ieško naujų idėjų, kaip spręsti problemas, dalijasi įspūdžiais ir asmenine patirtimi šiomis temomis.
Pagrindiniai STEP uždaviniai:
1. Suteikti tėvams žinių apie vaiko psichologinę-socialinę raidą, tinkamą ir netinkamą elgesį, jį lemiančius veiksnius.
2. Mokyti efektyvaus bendravimo su vaiku būdų.
3. Skatinti efektyvesnį tėvų ir vaiko bendravimą, ugdant tėvų drąsinimo, klausymosi ir konfliktų sprendimo įgūdžius, ribų nustatymo įgūdžius.
4. Drąsinti tėvus lavinamus įgūdžius iš karto taikyti šeimoje.
5. Palaikyti tėvus ir stiprinti jų pasitikėjimą savimi – savo mintimis, idėjomis ir gebėjimais auklėti vaiką.
STEP grupės organizuojamos du kartus per metus: rudens sesija (spalio – gruodžio mėnesiais) ir pavasario sesija (kovo – gegužės mėnesiais). Cikle – 9 užsiėmimai, vykstantys kartą per savaitę. Vieno užsiėmimo trukmė 2 valandos.
„Rokutyje“ vedamos dvi STEP versijos: „Mažylių STEP“ – tėvams, kurių vaikai 0-5 metų amžiaus bei „STEP 6-12“ tėvams, kurių vaikai 6-12 metų amžiaus. Šioms studijoms reikia įsigyti STEP knygas, kurios platinamos išskirtinai tik STEP grupių dalyviams.

Daugiau apie STEP grupes http://www.stepgrupes.lt/

 Susidomėję dėl registracijos į STEP grupes kreipkitės į „Rokutis“ psichologę, 

STEP grupių vadovę Agnę Lingertaitienę, tel.: 860201948