Kauno lopšelis-darželis „ROKUTIS“

Kontaktai: Baltaragio g.1, Kaunas

Tel.: 8-37 43 60 49

Faks.: 8-37 54 55 10

El.paštas: ldrokutis@gmail.com

Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos juridinio asmens kodas: 191097825

Mokomoji kalba: lietuvių

logotipas
kauno_herbas

 

 

MOKYKLOS VIZIJA

Atvira kaitai, besimokanti bendruomenė, pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi įstaigos bendruomenės susitarimais, brandinanti tautos ir bendruomenės kultūrines vertybes.

 

MOKYKLOS MISIJA

Teikti 2–7 metų amžiaus vaikams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko fizinę ir emocinę sveikatą, bei atliepiančias individualius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, užtikrinančias sėkmingą vaiko pasirengimą ugdymuisi mokykloje.

 

ĮSTAIGOS ISTORIJA

Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“ įsikūręs Pakaunės mikrorajone prie Jiesios kraštovaizdžio ir Kauno valstybinio teriologinio draustinių nuo 1972 metų. Vietos gamtinis ir kultūrinis istorinis paveldas panaudojamas vaikų ugdymuisi, siekiant išsaugoti praeitį ir įprasminti dabartį.

Įstaiga yra bendrosios paskirties. Lopšelį-darželį lanko 2-7 metų vaikai. Veikia 6 grupės: 1-ankstyvojo amžiaus, 3 – ikimokyklinio ugdymo, 2 – priešmokyklinio ugdymo. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, elgesio, emocijų ir socialinės raidos, judėjimo sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedo, psichologo, menų pedagogo ir kūno kultūros pedagogo pagalba. Gabiems vaikams sudarytos palankios sąlygos meniniam ugdymui, ypač lipdymui iš molio. Veikia Metodinis dvasinio ugdymo centras. Teikiama švietimo pagalba ugdymo įstaigos nelankantiems 5-6 m. vaikams ir jų šeimoms.

Komandinio darbo įgūdžiai padeda sėkmingai vykdyti ugdymo projektus, organizuoti seminarus, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose.
 

Ugdymo procesas organizuojama pagal šias programas:

  • Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą;
  • Įstaigos ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 17d. įsakymu Nr.A-146; įstaigos nuostatais;
  • Priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“;
  • Spec. ugdymo(si) poreikius turintiems vaikams sudaromos individualios programos.