Kauno lopšelis-darželis „ROKUTIS“

Kontaktai: Baltaragio g.1, Kaunas

Tel.: 8-37 43 60 49

Faks.: 8-37 54 55 10

El.paštas: ldrokutis@gmail.com

Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos juridinio asmens kodas: 191097825

Mokomoji kalba: lietuvių

logotipas
kauno_herbas

 

 

MOKYKLOS VIZIJA

Besimokanti, aukštos kultūros, ugdymo kokybės šiuolaikinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko poreikius, individualius gebėjimus, įgyvendinanti visapusiško ugdymo idėją, patraukli vaikui ir šeimai, bendruomenei.

 

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, vadovaujantis laisvės, kūrybiškumo, lyderystės principais, priimant vaiką kaip unikalią asmenybę, puoselėjant jo prigimtinius gebėjimus, dvasines vertybes, sveiką gyvenseną, sėkmingą pasirengimą mokyklai.

 

ĮSTAIGOS ISTORIJA

Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“ įsikūręs Pakaunės mikrorajone prie Jiesios kraštovaizdžio ir Kauno valstybinio teriologinio draustinių nuo 1972 metų. Vietos gamtinis ir kultūrinis istorinis paveldas panaudojamas vaikų ugdymuisi, siekiant išsaugoti praeitį ir įprasminti dabartį.

Įstaiga yra bendrosios paskirties. Lopšelį-darželį lanko 2-7 metų vaikai. Veikia 6 grupės: 1-ankstyvojo amžiaus, 3 – ikimokyklinio ugdymo, 2 – priešmokyklinio ugdymo. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, elgesio, emocijų ir socialinės raidos, judėjimo sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedo, psichologo, menų pedagogo ir kūno kultūros pedagogo pagalba. Gabiems vaikams sudarytos palankios sąlygos meniniam ugdymui, ypač lipdymui iš molio. Veikia Metodinis dvasinio ugdymo centras. Teikiama švietimo pagalba ugdymo įstaigos nelankantiems 5-6 m. vaikams ir jų šeimoms.

Komandinio darbo įgūdžiai padeda sėkmingai vykdyti ugdymo projektus, organizuoti seminarus, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose.
 

Ugdymo procesas organizuojama pagal šias programas:

  • Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą;
  • Įstaigos ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 17d. įsakymu Nr.A-146; įstaigos nuostatais;
  • Priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“;
  • Spec. ugdymo(si) poreikius turintiems vaikams sudaromos individualios programos.