MUZIKINIS UGDYMAS

Muzikos pedagogė – Stela Jencienė 

Vaikas muzikinėje veikloje ugdomas dainuojant, grojant, klausant muzikos, improvizuojant ir kuriant bei žaidžiant muzikinius žaidimus. Ugdant siekiama integruotis į kitas ugdymo sritis, t.y. aplinkos pažinimą, gimtąją kalbą, šokį, vaidybą ir etninę kultūrą. Itin didelis dėmesys skiriamas inovacijų paieškai ir muzikos pedagogių bendradarbiavimui su vaiko tėvais ir auklėtojomis. Muzikos pedagogės veda papildomus užsiėmimus „Sakralinės muzikos” ir „Popsiukų” būreliuose.

KŪNO KULTŪRA

Kūno kultūros pedagogė – Jūratė Martinonytė

Kūno kultūros pedagogė veda sportines veiklas vaikams sporto salėje, padeda vaikams išmokti valdyti raumenis, judesius ir palaikyti pusiausvyrą, tapti savarankiškesniais, fiziškai stipresniais. Organizuoja profilaktinius – korekcinio pobūdžio užsiėmimus vaikams, turintiems laikysenos sutrikimų. Konsultuoja pedagogus ir ugdytinių tėvus laikysenos (netaisyklinga stuburo padėtis, plokščiapėdystė, kojų deformacija) korekcijos, sveikatingumo klausimais. Inicijuoja ir padeda įgyvendinti sveikatingumo projektus grupėse.

 

KALBOS KOREKCIJA

Logopedė – Saturna Sporišienė

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą, vaikams, turintiems kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimus. Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuojant korekcinę pagalbą bendradarbiauja su pedagogais ir ugdytinių tėvais. Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui. Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais. Bendradarbiauja su įstaigos specialistais, vykdant bendrus projektus.

MENO TERAPIJA

Menų pedagogė – Kamilė Šimkaitienė

Menų pedagogas ugdo vaikus daile, taiko meno terapiją vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuoja dailės būrelio „Molinukai“ veiklą. Meninės raiškos priemonėmis lavinami vaikų pojūčiai, keliama vaiko savivertė, išlaisvinama kūrybinė energija, emocijos. Ugdymo daile veikloje prioritetas teikiamas kūrybiniam procesui, savitam kūrybiniam mąstymui, individualiai vaiko saviraiškai. Įkurtos šeimų kūrybinės dirbtuvės, kuriose meno kalba reiškiasi ne tik vaikai, bet ir jų tėvai. Praktikuojama įvairios dailės sritys, naujų meno technikų pažinimas, skirtingų technikų derinimas, taip atrandant naujas kūrybines galimybes. Organizuojamos ugdytinių ir jų šeimos narių dailės parodos, akcijos įstaigoje bei už jos ribų, dalyvaujama vietos bendruomenės renginiuose, projektuose, rengiama kūrybinės veiklos metodinė sklaida darželio bei miesto pedagogams.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Psichologė – Ieva Sutkaitienė

Psichologė vertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. Konsultuoja vaikus, tėvus (globėjus), pedagogus sprendžiant problemas. Atlieka vaikų psichologinį įvertinimą, brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, dirbančiais su ugdytiniu, numatant ugdymosi tikslių ir uždavinių pasiekimo būdus. Pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

SOCIALINĖ PAGALBA

Socialinė pedagogė – Rūta Dabravolskienė

Socialinė pedagogė individualiai dirba su socialinės ir emocinės raidos sutrikimus turinčiais vaikais, bendradarbiauja su tėvais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais. Organizuoja labdarą socialiai remtiniems vaikams, rengia vaikų socializacijos projektus. Inicijuoja ir įgyvendina prevencinius bei kitus įvairius projektus, bendradarbiauja su vaiko teisių apsaugos tarnyba. Lanko vaikus jų namuose iškilus problemoms dėl vaiko elgesio ar kitų problemų grupėje.