2014-2015 mokslo metais sėkmingai įgyvendinti du Europiniai ugdymo(si) projektai – Comenius projektas “Mažas paukštelis – trumpa pasakėlė” ir Erasmus+ “SUP vaikai – aktyvus integracijos siekimas”.

Comenus daugiašalės mokyklų partnerystės projekto “Mažas paukštelis – trumpa pasakėlė” (LLP-COM-DP-2013-LT-00307) tikslai: visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų bei kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo tobulinimas, tiriant paukščius ir kitus vaikus supančios gamtos turtus. Vaikai mokėsi atpažinti paukščius, stebėjo jų migraciją, skaitė įvairias knygeles, rūpinosi paukšteliais. Kalbiniai ir IKT naudojimo įgūdžiai buvo lavinami diskusijų apie perskaitytas knygeles ar matytus paukščius metu bei tiesiogiai bendraujant video konferencijoje. Tai padėjo vaikams – kaip savo šalies ir Europos piliečiams – suprasti ekologijos svarbą, didinti jų asmeninės atsakomybės suvokimą ir suformavo veiklai reikalingus įgūdžius. Bendravimas su partneriais patobulino vaikų komunikavimo ir literatūrinius įgūdžius. Mokantis dainų, šokių, žaidimų apie paukščius, ruošiant parodas, kuriant knygeles, vaikai susipažino ir palygino savo ir kitų šalių kultūras, tradicijas ir gamtą. Taip pat vaikai išmoko rūpintis įstaiga ir jos aplinka.

Projektas paskatino pedagogus domėtis informacinių technologijų taikymu ugdymo procese, dalintis jų naudojimo vaikų ugdymui patirtimi, patobulėjo pedagogų IKT įgūdžiai. Projektas parodė, kad vykdant veiklas kūrybingesniu būdu, vaikai pasiekia geresnių rezultatų. Projektinėje veikloje sustiprėjo įstaigoje dirbančių žmonių tarpusavio ryšiai, išaugo pasitikinėjimas savimi. Integruojant gerąją patirtį ir naujus mokymo metodus, įstaigos pedagogai tapo atviresni įstaigos modernizavimui, tarptautinei projektinei veiklai, kalbinei ir kultūrinei įvairovei. Pagerėjo darbuotojų motyvacija, pasitenkinimas kasdieniniu darbu.

Projektinė veikla turėjo įtakos tėvų požiūrio į ugdymą kaitai. Jie pradėjo labiau domėtis vaikų ugdymu, suvokė, kad tik glaudus bendradarbiavimas gali duoti teigiamų rezultatų. Tėvai kartu su vaikais ir pedagogais ieškojo informacijos apie šalių partnerių kultūrą, gamtą.

Projekto partneriai – priešmokyklinės ir pradinio ugdymo įstaigos iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Islandijos ir Turkijos.

Šis projektas apdovanotas Europos Kokybės ženkleliu ir  eksponuojamas specialiame Europos portalo puslapyje adresu www.etwinning.net.

„Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo (pedagogų mobilumas mokymosi tikslais) projekto “SUP vaikai – aktyvus integracijos siekimas”  (2014-1-LT-01-KA101-000166) tikslai: specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukimas į ugdymo procesą, pedagogų ir vaikų IKT kompetencijų tobulinimas bei ugdymo kokybės gerinimas pasitelkiant lauko pedagogiką. Dalyvavimas mobilumo veiklose padėjo pedagogams patobulinti užsienio kalbos žinias ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius, įsisavinti įvairius inkliuzinio darbo metodus, įtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendrąjį ugdymo procesą, įgyti platesnį švietimo sistemų ir inkliuzinių ugdymo programų supratimą Europos kontekste, įgyti žinių ir gebėjimų planuoti ir vykdyti lauko pedagogiką, patobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais įgūdžius.  Projekto įgyvendinimui buvo naudojamasi programos eTwinning teikiamomis galimybėmis. Pedagogai patobulino savo profesines kompetencijas ir įgūdžius, o įgytą patirtį sėkmingai taiko ugdymo procese. Procesas turėjo teigiamą poveikį mobilumo vizitų dalyviams, institucijai, ugdytiniams bei partnerinėms institucijoms užsienyje. 

 

12

Draugaukime Facebook’e
Partneriai
Partneriai